مقالات مالیاتی

آنچه باید از رسیدگی به تراکنش های بانکی بدانید

درباره رسیدگی به تراکنش های بانکی

رسیدگی به تراکنش های بانکی برای ساماندهی به تراکنش های مشکوک بانکی و ایجاد یکپارچگی بیان می شود. برای این منظور یک کمیته ای تشکیل دادند که به این مسئله رسیدگی می­ کند. در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کشور، یک کمیته ویژه که شامل مدیر کل امور مالیاتی، معاون حسابرسی مالیاتی مربوطه، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و مدیران گروه حسابداری دیگر است، برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، یک جلسه تشکیل دادند. در این جلسه حساب های مودیان و تراکنش های مشکوک بررسی شد. کمیته در ابتدا حجم ریالی گردش های حساب بانکی را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت مودی بررسی کرد. در بررسی انجام شده، اطلاعات تراکنش های بانکی برای هر سال با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال مودی مطابقت داده می شود.

بررسی و انطباق در رسیدگی به تراکنش های بانکی

بعد از اینکه کمیته مبارزه با فرار مالیاتی و پولوشیی تمامی اطلاعات ترکنش های بانکی را بررسی کرد، این بررسی­ ها در اختیار سامانه اطلاعات مالی قرار می گیرد. سامانه این اطلاعات را بررسی می کند. این اطلاعاتی که از مودی به دست آمده است، باید تا پایان خرداد 1399 به اداره کل مربوط به این مالیات ارائه شود.

تا یک ماه قبل از به پایان رسیدن ماده 157 قانون مالیات، باید تراکنش های بانکی را به اداره مالیاتی بدهید. چنانچه اطلاعات با تاخیر ارسال شود، باید به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش دهند. مامورانی که تبحر و تجربه کافی دارند، حجم اطلاعات مودیان در هر اداره مالیاتی را بررسی می­کنند. بعد از بررسی اطلاعات آن را به دفتر مبارزه از فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می­کنند.

رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی

در صورتی که تراکنش های بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد و در اداره، پرونده مالیاتی، داشته باشند، باید حداکثر تا 5 روز کاری، اطلاعات تراکنش های این افراد به گروه مربوطه ارائه شود، تا آن­ ها بررسی کنند. اگر بعد از بررسی، کشف شود که این تراکنش های بانکی به شغل یا محل دیگری ارتباط دارد، طبق قانون پرونده دیگری تشکیل خواهد شد.

چنانچه بعد از انجام بررسی، مشخص شود که این تراکنش به شخص حقیقی ارتباط دارد که چند پرونده مالیاتی دارد، ظرف حداکثر 2 هفته به صورت کتبی از او دعوت شود. بدین ترتیب بعد از حضور او ارتباط ترکنش ها و پرونده ها مشخص خواهد شد. برای این منظور باید فرمی تنظیم شود. این فرم باید توسط صاحب یا صاحبان حساب امضا شود. این فرم پیوست باید بررسی های دیگر شود. و سپس در اختیار اداره مربوطه قرار گیرد.

چنانچه مودی برگه پیوست را امضا نکند یا در تاریخ مربوطه مراجعه نکند یا به هر دلیلی دسترسی را فراهم نکند، این موارد در پیوست قید خواهد شد. سپس باید در اختیار کمیته رسیدگی ویژه قرار بگیرد. چنانچه تراکنش های بانکی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق دارد که پرونده در نظام مالیاتی کشور ندارند، حداکثر ظرف 2 هفته باید از مودی مالیاتی دعوت شود تا حضور پیدا کند. در جلسه باید موضوع فعالیت مشخص شود. و سپس فرم پیوست به اداره مربوطه ارائه شود.

اگر این افراد حضور پیدا نکنند، اداره باید اطلاعاتی که بدست آورده است را به همراه فرم پیوست به اداره ارسال کند. سپس باید ثبت نام و تشکیل پرونده انجام شود. باید پرونده رسیدگی به تراکنش ها را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

نکات رسیدگی به تراکنس های بانکی

نکاتی که باید درباره رسیدگی به تراکنش های بانکی بدانید

گروه رسیدگی طبق شواهد کافی، اطمینان، اقرار کتبی مودی، تاییدیه از حساب، ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از تکنیک های حسابرسی، به تراکنش های بانکی رسیدگی کرده و آن ها را طبقه بندی کند:

 • تراکنش هایی که برای صاحب حساب ماهیت درآمد ندارد.
 • تراکنش هایی که به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی یا تایید شخص حقوقی مورد نظر مربوط می شود.
 • دریافتی و پرداختی هایی که به حق شارژ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان مرتبط است.
 • تسهیلات بانکی که دریافت کردند.
 • انتقالی های بین حساب های شخص
 • انتقالی های بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی
 • تنخواه های واریزی  به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای مربوطه
 • دریافت و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی. این دریافت و پرداخت ها باید در دفاتر شخص حقوقی در حساب دریافتی و پرداخت منظور شود.
 • دریافت وجوه ناشی از جبران خسارات
 • انتقالی هایی که بین حساب های بانکی اشخاص صورت گرفته است. تنها در صورتی­که مربوط به درآمد شخص نیست.
 • مبالغی که اشخاص به عنوان واسط دریافت یا پرداخت کردند. این امر زمانی قابل قبول است که طبق فضای کسب و کار اشخاص حقیقی و در صورتی که درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشده باشد.
 • تراکنش های بانکی که دارای درآمد هستند، بعد از بررسی معاف و یا مشمول مالیات مقطوع است. عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ مبنایی برای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی در باره فعالیت هایش نخواهد بود.
 • تراکنش های بانکی دارای درآمد که از قبل در محاسبات مالیاتی آمده است.

ادامه نکات ترکنش بانکی

در سال 95 اگر اشخاص حقیقی در آمد مالیاتی خود را مشخص کرده باشند، به­ طوری که مبالغ تراکنش کمتر از صد و پنجاه میلیون ریال باشد، این تراکنش مشمول مالیات نخواهد شد. در بررسی هایی که کمیته انجام می دهد باید ماهیت فعالیت کسب و کار که شامل دریافت و پرداخت هایی است که وجه نقد و بدون ماهیت درآمد است، باید در نظر بگیرند. نباید در بررسی ها درباره شغل مودی حدس و گمان در نظر بگیرند. کمیته باید از طریق نمونه تراکنش های بانکی، ردیابی و انطباق با طرف حساب آن بررسی و پیگیری کند. سپس آن را مستند سازی کند.

بررسی رسیدگی به تراکنس های بانکی

نکات دیگری که باید برای تراکنش های بانکی بررسی شود

 • هنگام بررسی تراکنش ها باید توجه داشته باشید که ارقامی که به حساب بانکی مودی وارد شدند، دلیل بر درآمد نیستند. بلکه باید ماهیت شغل مودیان را در نظر بگیرید. اگر تراکنش های بانکی که ارسال شدند، از قبل در حسابرسی ها بررسی شدند، طبق برابری حساب، نباید حسابرسی مجدد برای تراکنش ها در نظر گرفت.
 • اگر اطلاعات و مدارکی که مودی ارائه می دهد، ابهام در پذیرش باشد، کمیته رسیدگی وظیفه قبولی یا رد آن ها را بر عهده دارد.
 • اگر قصد بررسی و عملکر سال 97 به قبل را دارید، چنانچه درآمد کتمان شده ای برای مودی باشد، طبق فعالیت مودی در همان سال مالی، باید مالیاتش بررسی شود. اگر در آن سال مالی، برای مودی مالیاتی در نظر گرفته نشده باشد، طبق قانون ماده 192 باید برای او باید جریمه در نظر گرفت.
 • برای اینکه سیاست ها به صورت اصولی اجرا شود و برای ارتقای فرهنگ خود اظهار مالیاتی اعتماد رعایت شود، این سازمان موظف است که مهلت کافی را در نظر بگیرد. اظهارات مکتوب مودیان برای تراکنش ها مد نظر است. علاوه بر این، طبق قانون 191 مالیات اظهارات مکتوب مودی برای تراکنش های بانکی سال 97 به قبل اگر برخلاف اظهارات مودی باشد، جریمه در نظر می گیرند.
 • در صورت درخواست مودی، اداره مالیات باید گزارش برگ تشخیص را ارائه دهد. به علاوه، هر توضیحی در این خصوص را نیز باید به مودی بدهد. این اداره موظف است که لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مودی را در صورت درخواست کتبی مودی، ارائه دهد. در صورت عدم ارائه جرم محسوب می شود.

قوانین بررسی به تراکنش های بانکی

 • چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی این ادعا را داشته باشند که تراکنش برای آن ها نیست. و او یک کارگزار یا حق العمل است، ماموران مربوطه باید موضوع را بررسی کنند. سپس به اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش دهند.
 • چنانچه مودی در اداره سابقه مالیاتی یا پرونده نداشته باشد، اداره کل امور مالیاتی باید محل اشتغال، محل سکونت صاحب حساب را مبنای رسیدگی خود قرار بدهد.
 • رعایت کامل مفاد قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، بخشنامه ها و دستورالعمل ها برای ماموران مالیاتی و مراجعه دادرسی در اجرای بخششنامه تاکید شدند.
 • طبق در خواست معاونت حقوقی و فنی مالیات، معاونت فناوری مالیاتی باید قانون را به صورت سیستمس اجرا کند.
 • برای تمامی پرونده های بانکی در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی، این قانون و بخشنامه هایش وجود دارد.
 • اجرای درست و اساسی بخشنامه توسط مدیران مالیاتی انجام می شود. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید بر اجرای درست آن نظارت کنند.

برای بررسی و دریافت اطلاعات بیشتر با کاماد سیستم تماس بگیرید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *